වෙබ් ලිපිනය:

Thursday, November 10, 2022

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලින් රජයට ලැබුණු ආදායම


මේ සටහන ලියන්නේ මේ හා අදාළව විමසුමක් සිදු වූ නිසා. විග්‍රහ කරන්න නොගොස් කෙළින්ම දත්ත වලට යන්නම්. විග්‍රහ නැතත් දත්ත කතා කරයි.

පහළින් තියෙන්නේ පසුගිය 2021 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලින් අයබදු හා ලාභාංශ ලෙස ඉපැයූ ආදායම. මූලාශ්‍රය මුදල් අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව. 

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව - රුපියල් මිලියන 3,560

ලංකා බැංකුව - රුපියල් මිලියන 1,846

මහජන බැංකුව - රුපියල් මිලියන 2,293

සීමාසහිත ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව - නැත 

සීමාසහිත ජාතික සංවර්ධන බැංකුව - රුපියල් මිලියන 1

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව - නැත 

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව - රුපියල් මිලියන 899

සීමාසහිත ගුවන් තොටුපොළ හා ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා) සමාගම - නැත 

සීමාසහිත ලංකා ඛණිජවැලි සමාගම - රුපියල් මිලියන 700

සීමාසහිත ලංකා පොස්පෙට් සමාගම - රුපියල් මිලියන 20

සීමාසහිත ස්වාධීන රූපවාහිණී ජාලය - නැත 

සීමාසහිත ලංකා ලේලන්ඩ් සමාගම - රුපියල් මිලියන 3

සීමාසහිත රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම - නැත 

සීමාසහිත මාන්තායි සෝල්ට් සමාගම - රුපියල් මිලියන 14.8

සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගම - රුපියල් මිලියන 29

සීමාසහිත කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම - නැත 

සීමාසහිත පරන්තන් කෙමිකල් සමාගම - රුපියල් මිලියන 3

සීමාසහිත කහටගහ ග්‍රෆයිට් ලංකා සමාගම - නැත 

සීමාසහිත රජයේ වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව - රුපියල් මිලියන නැත 

සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම - රුපියල් මිලියන 1,331

සීමාසහිත ඩී ලා රූ ලංකා සමාගම - රුපියල් මිලියන 345

සීමාසහිත ලංකා විදුලිබල සමාගම - රුපියල් මිලියන 327

සීමාසහිත ලංකා කාර්මික වතු සමාගම - රුපියල් මිලියන 82

සීමාසහිත ස්කිල් ඩිවෙලොප්මන්ට් ෆන්ඩ් සමාගම - නැත 

සීමාසහිත ලංකා කෘෂිකර්මාන්ත සමාගම - රුපියල් මිලියන 95

සීමාසහිත ලංකා සීනි සමාගම - නැත 

සීමාසහිත ලංකා ලොජිස්ටික් සමාගම - නැත 

සීමාසහිත ලංකා ඛණිජතෙල් තොගගබඩා පර්යන්ත සමාගම - නැත 

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම - රුපියල් මිලියන 8,500

රාජ්‍ය උගස් හා ආයෝජන බැංකුව - නැත 

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව - නැත 

රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව - රුපියල් මිලියන 100

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව - රුපියල් මිලියන 100

ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල - රුපියල් මිලියන 1,824

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ පතල් කාර්යාංශය - රුපියල් මිලියන 2,000

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 15

ශ්‍රී ලංකා සම්මුති කාර්යංශය - නැත 

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිණී සංස්ථාව - නැත 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය - නැත 

ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය - නැත 

ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය - රුපියල් මිලියන 900

සුරැකුම්පත් හා විණිමය කොමිෂන් සභාව - නැත 

ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ මණ්ඩලය - නැත 

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය - නැත 

ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව - රුපියල් මිලියන 25

ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය - නැත 

ඉංජිනේරු කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශන කාර්යාංශය - රුපියල් මිලියන 25

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය - නැත 

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 50

රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාව - නැත 

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 110

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා හා නියුක්ති කාර්යාංශය - නැත 

ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව - නැත 

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය - නැත 

ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීම හා සංවර්ධන අධිකාරිය - නැත 

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය - නැත 

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 147

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 4,000

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම - රුපියල් මිලියන 1,100

සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 25

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය - රුපියල් මිලියන 16

ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව - රුපියල් මිලියන 5

වැවිලි සමාගම් සියල්ල - රුපියල් මිලියන 98

වෙනත් සමාගම් සියල්ල - රුපියල් මිලියන 2.2

මුළු එකතුව - රුපියල් මිලියන 30,591

වසරේ මුළු රාජ්‍ය ආදායම - රුපියල් මිලියන 1,457,071

රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලින් රජයට ලැබුණු ආදායම මුළු ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස - 2.1%


මෙය පසුගිය 2021 වසරට පමණක් සුවිශේෂී වූ තත්ත්වයක්ද?


2020දී රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලින් රජයට ලැබුණු ආදායම - රුපියල් මිලියන 17,623

වසරේ මුළුරාජ්‍ය ආදායම - රුපියල් මිලියන 1,367,960

ප්‍රතිශතය - 1.3%


2019දී රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලින් රජයට ලැබුණු ආදායම - රුපියල් මිලියන 27,659

වසරේ මුළුරාජ්‍ය ආදායම - රුපියල් මිලියන 1,898,808

ප්‍රතිශතය - 1.5%


2018දී රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වලින් රජයට ලැබුණු ආදායම - රුපියල් මිලියන 41,828

වසරේ මුළුරාජ්‍ය ආදායම - රුපියල් මිලියන 1,932,459

ප්‍රතිශතය - 2.2%


පසුගිය 2021 වසර තුළ ප්‍රධාන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර 52ක සමස්ත ශුද්ධ අලාභය රුපියල් මිලියන 86,042ක්. ලාබ ලබන ආයතන වලින් රජයට යම් ආදායමක් ලැබෙන නමුත් පාඩු ලබන ආයතන වල මෙහෙයුම් කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යාම සඳහා ඊට වඩා මුදලක් වැය කරන්නට සිදු වෙනවා. පසුගිය වසරේදී ලාබ ලැබූ රාජ්‍ය ආයතන වලින් අයබදු හා ලාභාංශ ලෙස රජයට රුපියල් බිලියන 30.6ක් ලැබෙද්දී පාඩු ලබන ආයතන දිගටම පවත්වාගෙන යාම සඳහා වැය කළ මුදල රුපියල් බිලියන 365ක්. 

15 comments:

 1. පාඩු ලබනවා නම් එහි වගකීම
  කවුරුන් සතුද. කොහොමද වගෙ තතු සෙවුම
  නොකෙරෙන්නේ මන්ද, දිගටම හැමදාම
  අපි මෙහෙ හිඳිමු ආගාධය පත්ලේම

  ReplyDelete
  Replies
  1. මටත් ඒ ප්‍රශ්නෙම තියනවා. කවුද වග කියන්නේ යම් ආයතනයක් පාඩු ලැබුවම? (මට ඇත්තටම රාජ්‍ය සේවයේ procedure ගැන දැනුමක් නැහැ.)

   Delete
  2. එහෙම කවුරුවත් වගකියන්න අවශ්‍ය නැහැ. පාඩුව විඳ දරා ගත යුත්තේ ජනතාවයි.

   Delete
 2. මහජන, ලංකා බැංකු වලටත් වැඩිය අදායමක්‌ ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවේන් උපයා දීලා. එහෙම වෙන්න පුලුවන්ද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. ප්‍රධාන රාජ්‍ය බැංකු දෙක යම් තරමක ස්ථායීත්ව අර්බුදයක ඉන්න නිසා රජයට සල්ලි දීමේ හැකියාව අඩුයි. දන්නා තරමින් ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුවට එවැනි ප්‍රශ්නයක් නැහැ.

   Delete
 3. Porn industry එකෙන් ඇමරිකාව වාර්ෂිකව කොපමණ මුදලක් සොයනවද?

  ReplyDelete
 4. ඉකොනෝ, ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ වාර්ෂික අයවැය ලේඛනයක් හොයාගත හැකි ආකාරයක් දන්නවද

  ReplyDelete
  Replies
  1. 2021 ආදායම - රුපියල් මිලියන 3,121යි
   වියදම - රුපියල් මිලියන 3,184යි
   2021 පාඩුව - රුපියල් මිලියන 63යි

   2020 පාඩුව - රුපියල් මිලියන 48යි
   2019 පාඩුව - රුපියල් මිලියන 100යි

   Delete
 5. මා විසින් රචිත "ආර්ථික ඝාතකයින් මැද" කෘතිය දිවයින පුරා සරසවි, එම් ඩී ගුණසේන පොත්හල් වලින් සහ අතුරුගිරිය නැණසික පොත්හලෙන් මිළදීගත හැක.

  'පොළී අනුපාතය වැඩිකිරීම: ව්‍යවසායකයින් විනාශ කිරීම: රජයේ අයවැය විනාශ කිරීම'
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  'විදේශ ණය වැඩිවීම: ණය අර්බුදය ඇති කිරීම: ආර්ථිකය හැකිලීම'
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  'ඇ. ඩො. මිලියන 500 බැදුම්කරය ගෙවීම: ණය පැහැර හැරීම: සහ රට බංකොලොත් කිරීම.'
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ඇතුළු සියලු ප්‍රශ්ණ වලට පිළිතුරු
  තැපැල් මඟින් ගෙන්වා ගැනීමට අමතන්න.

  0769 808909

  පොතක මිළ රු. 2,500 /-

  වැඩි විස්තර මෙතනින්.

  Ajith Nivard Cabraal

  ReplyDelete
  Replies
  1. ඉකොනෝ, ඔබ මේ පොත කියවා තිබෙනවද? මේ ගැන අදහස කුමක්ද ?

   Delete
  2. @ Ano සහ Dr Cabraal,

   හොඳ වැදගත් පැහැදිලි කිරීමක්, ස්තූතියි. මේ පොතේ තියෙන කාරණා (facts) විශේෂයෙන් ප්‍රධානතම කරුණු විතරක් කෙටියෙන් Facebook, YouTube, blogs වගේ වීඩියෝ හරි පෝස්ට් එකක් දාලා තියනවද? කබ්රාල් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හොයල බලන්න ඕනෙ කබ්රාල් දිගටම සමාජ ජාල හරහා මේ ගැන කතා කළොත් හොඳ සංවාදයක් ගොඩ නගන්න පුළුවන් වෙයි

   Delete
 6. බැංකු පොළිය 32% දක්වා ඉහල දමයි.

  ණය පොලී අනුපාත තවත් 4%ක ප්‍රතිශතයකින් යළි ඉහළ දමා තිබේ.

  ඒ සමග ඇතැම් බැංකුවල ණය පොලී අනුපාතිකය 32%ක් වැනි ඉහළ මට්ටමට පැමිණ ඇත.

  කෙසේ නමුත් රාජ්‍ය බැංකුවලට සාපේක්ෂව ඇතැම් පුද්ගලික බැංකුවල ණය පොලී අනුපාත අඩු අගයක පවතින නමුත් ණය ලබා ගැනීම සදහා පවතින කොන්දේසි දැඩි කර තිබේ.

  බැංකු පොලී ඉහළ යාමත් සමග සමස්ත බැංකු පද්ධතියේම ආපසු නොගෙවන ණය ප්‍රමාණය වේගයෙන් ඉහල යමින් පවතින බව බැංකු මහ බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

  ReplyDelete
 7. මට නිකමට හිතුන එක දාන්නේ කිසිම දෙයක් හොයල බලල නෙමේ. වැඩිදුර දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් reply එකක් දාන්න.

  මිනිස්සුන් දැක්ක දෙයක් තමයි වෙනස් වීම කියන්නේ. පොඩියට හිටපු ළමයි ලොකු වෙනවා ගස් වැවෙනවා වගේ වෙනස් වීම් ගැන මිනිස්සු හිත හිත ඉන්න ඇති. එතකොට මිනිස්සුන්ට ඕනේ වෙන්න ඇති මේ වෙනස්වීම් කොච්චර වුනාද කියල මැනගන්න. එතකොට මිනිස්සු ඉරේ වෙනස්වීම් වලින් වෙනස් වීම මැනගන්න ඇති. මෙහෙම ඉන්නකොට හැමවෙලේම ඉර නැති වගේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න ඇති. එතකොට වෙනත් දෙයක වෙනස්වීමක් මත අර වගේ වෙනස් වීම් මැනගන්න ඇති.

  හරියට අර කෙහෙල් ගහක් කපල වැවෙන දිග මැන්න වගේ ඒවා. ඒත් ඒකෙත් ප්‍රයෝගික ගැටළු මතු වෙන්න ඇති.

  එතකොට වෙනස්වීමක් වෙන්න නම් සිද්දියක් වෙන්න ඕනේ කියල මිනිස්සුන්ට හිතෙන්න ඇති. හැබැයි දැන් ඉර බහින වෙනස් වීම වගේ ඒව වෙන්න හේතු වෙන සිද්දිය ඒ කලේ මිනිස්සු දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති. එතකොට මිනිස්සු මනසින් හදාගත්ත සිද්දිය තමයි කාලය ගතවෙනවා කියන එක

  එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේද කාලය ගතවීම කියන සංකල්පය එන්න ඇත්තේ.

  ඔයාල දන්න ඒවා කියන්න. මේක පට්ට හිතලුවක්

  ReplyDelete
 8. වියට්නාමයේ වුන්ග් තාඕ වරායේ සිට නාවික සැතපුම් 258ක් දුරින් වූ ගැඹුරු මුහුදේ ගිලෙමින් පවතින Lady R3 යාත්‍රාවේ සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 303 දෙනෙක් බේරා ගනු ලැබුවේ ජපානයට අයිති හෙලියෝස් ලීඩර් නම් වූ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන නෞකාව විසිනි.

  මේ සියලුම දෙනා ආසන්නයේම ඇති වියට්නාමයට බාර දීමට කටයුතු කළ හෙලියෝස් ලීඩර් යළිත් තම ගමනාන්තය වෙත පිටත් විය.

  රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීම පරිදි ජපන් නෞකාව මෙම හපන් කම සිදුකලාය.

  ස්වකීය ගමන පරක්කු කරමින් කරදරයේ වැටුණු ශ්‍රී ලංකිකයන් සිය ගණනකගේ දිවි බේරාගත් ජපානයට අයිති හෙලියෝස් ලීඩර් නම් වූ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන නෞකාවට අපගේ ආචාරය.

  ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

  ReplyDelete

මෙහි තිබිය යුතු නැතැයි ඉකොනොමැට්ටා සිතන ප්‍රතිචාර ඉකොනොමැට්ටාගේ අභිමතය පරිදි ඉවත් කිරීමට ඉඩ තිබේ.

වෙබ් ලිපිනය: